Ввічливість - доброта, повага й людяність

 

Основна мета

Учні зможуть: виявляти навички етичної поведінки.

Операційні цілі.

Учні зможуть:

      тлумачити значення ключових термінів: увічливість, доб­рота, повага, людяність, толерантність;

      формулювати висновки, що стосуються важливості прий­няття відмінностей для формування етичної поведінки;

      визначати співвідношення ключових термінів із духом толерантності;

      визначати рівень проявів толерантності у відповідному класі;

      розробляти тактику побудови етичної поведінки, заснова­ної на толерантності.


 

Навчальні технології: відкриття, керована дискусія, дидактична гра, колективна скульптура-пантоміма, рольова гра, аналіз ситуації, роздум, робота у великих групах, робота в малих групах, робота в парах індивідуальна робота.

Обладнання: роздаткові картки, плакати.

План заняття

І. Мотивація.

1.   Звукове тло — лірична інструментальна музика.

2.   Викладач пропонує учням висловити своє розуміння вис­лову Сервантеса „Ніщо не коштує так дешево й не ціниться так дорого, як ввічливість”.

II.    Актуалізація.

1.   Оголошення теми: „Ввічливість — доброта, повага й лю­дяність”.

2.   Оголошення цілей.

3.   Роз’яснення ключових термінів (робота в 5-ти групах з метою обговорення термінів, розробка спільного визначення й запис його на плакаті, порівняння цього визначення із визна­ченням тлумачного словника).

III.  Основна частина.

1.    Гра Витинанка”.Умова: всі вказівки виконуються відра­зу, без додаткових пояснень. Учням пропонується дотримува­тись однакових інструкцій, працюючи з однаковими аркушами паперу. „Розділити аркуш на 4 частини, зрізати правий верхній кут, скласти фігуру навпіл, закруглити ножицями гострий кут, скласти фігуру навпіл, відрізати прямий кут, розгорнути аркуш, розглянути отриману фігуру. З чим вона асоціюється? Чому отримані витинанки відрізняються, усі ж виконували однакові інструкції?”.

2.    Коротко сформулюйте висновок з цієї вправи, розкрийте її сенс.

Висновок: витинанки, отримані в ре­зультаті вправи, вийшли різними, бо всі ми різні. Кожне вимовлене слово по-різному сприймається і пробуджує в нас різноманітні емоції й реакції. Від того, що витинанки неодна­кові, загальна картина лише виграє -вона стає різно­манітнішою й видовищнішою. Так само різняться люди — зовнішністю (раса, шкіра, стать, вік, фігура тощо) і внутрішнім світом (характер, світогляд, віра, політичні погляди, культура, освіта тощо). Доброта, ввічливість, людяність, як і інші якості, більше чи менше притаманні кожній людині. Відмінності, що існують між людьми, є предметом особистісного збагачення кожного з нас. Якість суспільства залежить від того, як уживаються одне з одним люди, які його складають, від того, наскільки вони сприймають одне одного, навчаються одне в одного і підтримують одне одного заради спільної мети — безперервного покращення  матеріального й  моральне комфорту кожного.

3.    Робота в малих групах.Учні обєднуються в 4 групи, кожна з яких отримує завдання:

      Визначити позитивні сторони толерантності.

      Дати короткий опис толерантної людини.

      Представити ситуацію прояву нетерпимості, що відбулася в їхньому класі.

      Знайти кілька причин нетерпимості й описати наслідки її прояву.

Результати мають бути представлені нетрадиційним спосо­бом: інсценівкою, символічними малюнками, пантомімою, колек­тивною скульптурою.

4.    Робота в парах.Учням роздаються аркуші з переліком ознак нетерпимості і пропонується визначити, якою мірою кожен з показників притаманний їхньому класові, оцінюю­ чи індикатори за такою шкалою: 1 бал (ні, ніколи), 2 бали (рідко), 3 бали (часто), 4 бали (так, постійно). Ведучий посередник підраховує суму балів і показує на імпровізованому термометрі тем­пературу” нетерпимості в колективі.

5.    Педагог пропонує учням розробити шляхи подолання інтолерантності, щоб клас став толерантним і комфортабельним для всіх середовищем. Пропозиції записуються на плакаті таким чином, щоб з них склався Кодекс етичної поведінки для конкретного класу.

IV. Закріплення матеріалу.

      Перерахуйте якості, необхідні для спільного проживання.

      Зробіть висновки з приводу співвідношення дух терпи­мості / етична поведінка”. Перевірка досягнення мети.

Додаток1

Етика людських стосунків у різних релігіях

Буддизм

Кожен має пять можливостей відповідати потребам своїх друзів і знайомих: щедрість, ввічливість, товариськість, ставлення до них, як до себе, і цілісність (лишатися вірним своїм словам в усіх справах).

Конфуціанство.Не чини з іншими так, як не хотів би, щоб чинили з тобою.

Християнство. Поводь себе з людьми так, як хотів би, щоб вони поводили себе з тобою.

Індуїзм. Не роби іншим того, що завдало б болю тобі, якщо б з тобою так учинили.

Іслам. Не вірує той, хто не бажає братові (ближньому) своєму того чого бажає собі.

Даосизм. Радій успіхові сусіда свого, як своєму успіхові і невдачу йог: своєю невдачею вважай.

Додаток 2

Деякі показники толерантної поведінки

Мова — учні не вживають образи стосовно один одного. Вони припускають спілкування іншими мовами й поважливо ставляться до іншомовних, виявляють увагу до тих, хто лише починає вивчення офіційної мови навчального закладу. Умови в класі — рівні для всіх. Усім дітям відкритий доступ до всіх уроків та позашкільної діяльності. Кожен прагне сприяти створенню сприятливого навчального клімату.

Соціальні стосунки — вчителі й учні поважливо й добро­зичливо спілкуються одне з одним, учні поважливо спілкуються між собою.

Прийняття рішень — при прийнятті будь-якого рішення враховується думка кожного. Із дорослішанням учням надається можливість дискутувати, приймати рішення стосовно зростаю­чого обсягу питань, котрі становлять для них інтерес. У шкільно­му середовищі учні накопичують демократичний досвід.

Стосунки більшість — меншість — учителі й учні з повагою ставлять ся до учнів з певних культурних, релігійних, етнічних чи мовних груп. Учні мають можливість ознайомитись із традиціями цих меншин. Шкільна програма передбачає вивчення досвіду й думки меншин.

Знаменні події — незалежно від статі й приналежності до культурних, релігійних, етнічних чи мовних груп, учні рівноп­равно беруть участь у традиційних шкільних чи місцевих свя­тах, урочистостях.

Культурні свята й заходи — в навчальному закладі відзначаються традиційні свята культурних груп, представлених у колек­тиві, школа бере участь у їх святкуванні.

Релігійний аспект — поважаються релігійні переконання всіх дітей. Вони мають можливість розкрити друзям суть своєї віри й релігійної практики.

Співробітництво між групами — дуже поширена практика інтерактивного навчання й роботи в малих групах. Викладачі слідкують за тим, щоб у таких групах була представлена більшість культурних та інших меншин.

Вважається, що в групах, де спостерігається більшість із наведених ознак, стосунки є толерантними.

<img width="«158»" height="«3»" src="«file:///C:/Users/A755~1/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif»" v:shapes="_x0000_s1026" /><img width="«387»" height="«3»" src="«file:///C:/Users/A755~1/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image002.gif»" v:shapes="_x0000_s1027" /><img width="«6»" height="«84»" src="«file:///C:/Users/A755~1/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image003.gif»" v:shapes="_x0000_s1028" />Додаток 3

Деякі пропозиції щодо попередження кепкувань у школі

      Бути пильними, щоб якомога раніше виявити випадки кепкувань.

      Співробітничати з іншими викладачами з метою виявлен­ня шляхів подолання ситуації та завчасного застосування найефективніших із них.

      Заохочувати міжособистісні стосунки між учителями й уч­нями, засновані на співробітництві й солідарності.

      Підкреслювати важливість людської гідності та прищеп­лювати учням розуміння прав людини й повагу до них.

      Стимулювати учнів до усвідомлення природи й наслідків насильства й залякування.

      Допомагати учням усвідомити поняття ненасильства й не­обхідність вироблення якостей відповідної поведінки, стимулю­вати їх інтенсифікацію.

      Формувати навички розв'язання проблем і трансформації конфліктних ситуацій.

 

      Консолідувати стосунки між викладачами й батьками, на­вчальним закладом і громадою, бо такі кепкування не є особи­стою проблемою, а стосуються інтересів усього суспільства.

Обсудить у себя 0
Комментарии (0)
Чтобы комментировать надо зарегистрироваться или если вы уже регистрировались войти в свой аккаунт.

Войти через социальные сети:

Надія
Надія
Была на сайте никогда
34 года (24.04.1984)
тел: 096 744 95 02
snihovskay@gmail.com
Читателей: 98 Опыт: 0 Карма: 1
Я в клубах
ART Пользователь клуба
АРТик Пользователь клуба
Идеи для дома Пользователь клуба
цитаты? мысли? любовь? Пользователь клуба
Очумелые ручки Пользователь клуба
АФОРИЗМЫ И НЕ ТОЛЬКО... Пользователь клуба
CSS | Design Пользователь клуба
Фотографируем Пользователь клуба
Любимчики Пользователь клуба
Психология для души © Пользователь клуба
Мысли вслух Пользователь клуба
Живи Ярко! Пользователь клуба
все 167 Мои друзья